Stadgar Charity Rating Sverige ideell förening 

Reviderade 2013-06-18

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är hela landet. Charity Rating Sverige ideell förening är en partipolitisk och religiöst obunden förening.

§ 4 Föreningens ändamål

Charity Rating Sverige ideell förening är en sammanslutning av donatorer, såväl enskilda personer som företag och andra sammanslutningar. Föreningen har till uppgift att synliggöra välgörande organisationers användning av donerade medel och, som ett led i synliggörandet, att ingående studera välgörande organisationers förvaltning och uppmärksamt följa hur donerade medel används. Föreningen ska verka för att donerade medel används på ett förnuftigt sätt och att förvaltningen av välgörande organisationer förenklas och effektiviseras genom informationsspridning och opinionsbildning. Föreningen ska vidare verka för att möjligheterna att frigöra mer pengar till välgörande ändamål uppmärksammas och tillvaratas, dels genom att större andel av donerade medel kan användas för ändamålet, dels genom att öka givarlusten. Charity Rating Sverige ideell förening ska därtill genom sina organ lämna medlemmarna råd och upplysningar i frågor rörande välgörande organisationers användning av donerade medel.

§ 5 Föreningens verksamhet

Charity Rating Sverige ideell förening ska på ett objektivt sätt och i populär form för allmänheten framlägga resultaten av föreningens undersökningar, att göra erforderliga framställningar av undersökningar som efterfrågas av medlemmar eller andra beställare samt att i övrigt med lämpliga medel fullfölja föreningens  ändamål.

§ 6 Finansiering

Föreningens verksamhet ska finansieras genom medlemsavgifter och donationer samt eventuell avkastning på föreningens tillgångar. Föreningen får även ta betalt för undersökningar som särskilt efterfrågas eller andra aktiviteter hänförliga till föreningens ändamål.

§ 7 Överskott av föreningens verksamhet

För det fall att verksamheten som föreningen bedriver visar ett överskott (baserat på av revisor fastställd balansräkning för föregående verksamhetsår), får styrelsen besluta att hela eller viss del därav ska delas ut till välgörande ändamål. Målsättningen är att dela ut något varje år som föreningen kan redovisa ett överskott.

§ 8 Medlemmar

Föreningen är öppen för alla, såväl företag (aktiebolag och andra juridiska personer) och organisationer som enskilda personer. För att värna om föreningens oberoende i förhållande till sådana organisationer som kan komma att granskas i föreningens verksamhet får föreningens styrelse neka inträde till eller utesluta: – välgörande organisationer, – styrelsemedlem och ledande chef i välgörande organisation, – annan person som annars har en särskild anknytning till välgörande organisation som föreningens styrelse anser kan ha en negativ effekt på föreningens oberoende eller skada allmänhetens förtroende för föreningen. Den som önskar bli medlem skall fylla i föreningens anmälningsblankett. Såvida inte föreningen meddelar den sökande något annat anses sökanden som medlem i föreningen från och med dagen som inträffar en vecka efter det att anmälningsblanketten lämnades in. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem skall betala medlemsavgift, se § 9 nedan.

§ 9 Medlemsavgift

Medlemsavgifter skall betalas i samband med ansökan om medlemskap och därefter årligen. Medlemsavgiftens storlek fastställs av styrelsen för varje kalenderår. Styrelsen får besluta om avgiftsdifferentiering för olika kategorier av medlemmar. Medlem svarar inte för föreningens förpliktelser med mer än vad som skall betalas som medlemsavgift.

§ 10 Uteslutning och utträde av medlem

Medlem kan uteslutas ur föreningen om styrelsen finner att medlemmen brutit mot stadgarna eller mot föreningens beslut, om medlemmen motverkat föreningens ändamål och inte efter skriftlig varning från styrelsen rättat sig därefter eller om medlemsavgift inte betalas trots två påminnelser. Uteslutning verkställs genom att medlemmen per post eller e-post meddelas om att denne blivit utesluten varefter medlemmen stryks från medlemsregistret. Välgörande organisation eller och annan person som styrelsen får neka medlemskap i föreningen enligt § 8 kan uteslutas på samma sätt som sägs ovan. Medlem får när som helst utträda ur föreningen. Utträde sker genom skriftligt meddelande till styrelsen som därvid skall stryka personen ur medlemsregistret. Vid utträde eller uteslutning är inbetald medlemsavgift förbrukad och återbetalas ej.

§ 11 Föreningens organisation och arbetsfördelning

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman som skall bestå av föreningens medlemmar. Föreningsstämman väljer styrelse och revisorer för föreningen. Styrelsen verkställer föreningsstämmans beslut och utser en verksamhetschef som skall handha den löpande förvaltningen i föreningen. Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år och när styrelsens ordförande kallar till styrelsemöte. Föreningsstämman skall utse högst två revisorer (vilka kan vara revisorsfirma) och högst två revisorssuppleanter för en mandattid om två (2) år från det att ordinarie föreningsstämma avslutats till och med dess att ordinarie föreningsstämma som hålles två år senare har avslutats. Minst en ordinarie revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade.

§ 12 Föreningsstämma

Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast under juni månad. Föreningsstämma hålles på plats och tid som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen finner anledning därtill eller om revisorerna, eller minst en fjärdedel av medlemmarna, gör skriftlig framställning därom hos styrelsen, med angivande av i vilket ärende extra föreningsstämma påkallas. Vid föreningsstämma äger varje medlem en (1) röst. Rösträtt får utövas genom ombud som är medlems ställföreträdare. Ingen får dock med stöd av fullmakt rösta för mer än en (1) medlem. Föreningsstämma är beslutför om kallelse har meddelats medlemmarna i rätt tid och minst tre medlemmar är närvarande. Som föreningsstämmas beslut gäller, förutom i frågor om ändring av dessa stadgar (se § 19) och entledigande av styrelsen (se § 13), den mening varom de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev som förmedlas via post eller e-post till medlemmarna eller/och annons i minst en svensk dagstidning. Kallelse till föreningsstämma skall avsändas eller meddelas genom att publiceras minst tre veckor före ordinarie stämma eller minst två veckor före extra stämma. Medlem som avser att delta på föreningsstämma skall anmäla det till föreningens styrelse. Underlåtenhet att göra sådan anmälan påverkar dock inte medlems rösträtt. Valberedningen har till uppgift att till stämman, föreslå nya styrelseledamöter, eventuella ersättare och revisorer. Valberedningens förslag ska bifogas övriga årsmöteshandlingar.

På ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden upptas till behandling:

1. föreningsstämman öppnas av den som styrelsen utsett därtill

2. upprättande av närvarolista/ fastställande av röstlängd

3. val av ordförande vid föreningsstämman

4. val av protokollförare

5. val av två justeringsmän

6. fråga om föreningsstämman sammankallats i behörig ordning

7. föredragning av styrelsens årsredovisning

8. föredragning av revisorernas berättelse

9. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår

10. beslut om utdelning av eventuellt överskott till allmännyttigt välgörande ändamål

11. beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verksamhetschefen

12. föredragning av budget och finansiering för innevarande verksamhetsår

13. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma

14. val av revisor och revisorssuppleant för en period om två (2) år (utses således endast vart annat år om inte revisorn på egen begäran avgått dessförinnan)

15. val av valberedning bestående av ordförande och högst två ledamöter

16. övriga ärenden som meddelats styrelsen i så god tid att de kunnat intagas i kallelsen till föreningsstämman.

§ 13 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och högst tre (3) suppleanter. Styrelsen väljs för en mandattid om ett år från tiden direkt efter en ordinarie föreningsstämma till utgången av nästa års ordinarie föreningsstämma. En styrelseledamot kan skiljas från sitt uppdrag i förtid om föreningsstämman röstar härför i sådant fall krävs bifall av två tredjedelar (2/3) av såväl föreningens medlemmar som de på föreningsstämman företrädda rösterna. Till styrelseledamot får inte väljas någon som kan nekas medlemskap i föreningen enligt § 8. Styrelseledamot får avsluta sitt uppdrag i förtid under förutsättning att han/hon lämnar skriftligt meddelande därom till den verksamhetschefen och iakttar en uppsägningstid om minst en månad. Styrelsen väljer en ordförande bland de som blivit utsedda tillstyrelseledamöter. Styrelsen är beslutför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Som styrelsens mening gäller den som biträds av majoriteten av ledamöterna, eller, om det är lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden.

Det ankommer på styrelsen bl a att:

  • svara för föreningens verksamhet samt företräda föreningen gentemot allmänheten och utse andra personer som får agera på föreningens vägnar
  • verkställa av föreningsstämman fattade beslut
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • utse firmatecknare för föreningen
  • ansvara för att föreningen fullföljer sin bokföringsplikt
  • tillse att föreningens efterlever tillämpliga lagar och föreskrifter samt dessa stadgar
  • se till att det förs medlemsregister, kalla till föreningsstämma och kontrollera röstlängd samt att
  • övervaka att personuppgiftslagens regler följs
  • se till att verksamhetschefen sköter den löpande förvaltningen på betryggande sätt

§ 14 Verksamhetschef

Styrelsen utser verksamhetschefen i föreningen. Verksamhetschef skall vara knuten till föreningen genom anställning eller särskilt uppdragsavtal och får uppbära ersättning för sitt arbete. Den verksamhetschef ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring fullgörs i enlighet med tillämplig lag och för att medelsförvaltningen i övrigt sköts på ett betryggande sätt. Verksamhetschef ansvarar för föreningens administration, prövning av ansökan om medlemskap i föreningen ochannan daglig verksamhet.

§ 15 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen (alla styrelsens medlemmar gemensamt) eller av den eller de personer i föreningen som styrelsen utsett till firmatecknare enligt särskilt upprättad handling. Verksamhetschefen äger rätt att företräda föreningen i saker som rör den dagliga förvaltningen.

§ 16 Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningens styrelse skall årligen och senast vid utgången av juni månad avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning och annat som kan krävas enligt bokföringslagen avseende det gångna verksamhetsåret.

§ 17 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper, årsredovisningen och styrelsens förvaltning skall föreningsstämman vart annat år utse minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant vilka båda skall vara auktoriserade. Revisorn skall till föreningsstämman lämna revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18 Föreningens upplösning

Föreningens verksamhet skall upphöra och föreningen skall träda i likvidation om: (i) föreningens tillgångar understiger föreningens skulder, det finns skäl att anta att föreningens ställning fortgående kommer att försämras och revisorn tillstyrker likvidation eller (ii) minst 2/3 av såväl föreningens medlemmar som de på föreningsstämman företrädda rösterna röstar för att föreningen skall träda i likvidation. Överskott vid likvidation skall delas ut till välgörande ändamål som föreningsstämman beslutar. Om föreningen enligt ovan skall träda i likvidation skall likvidator utses av styrelsen. För genomförandet av likvidationen skall §§ 7-17 i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) tillämpas på föreningen (till den del de har relevans). Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 19 Ändring av stadgarna
Beslut angående ändring av stadgarna fattas av två på varandra följande möten varav det ena ska vara ordinarie årsstämma. Bifall krävs med minst 2/3 majoritet av de närvarande rösterna. Stadgeändring ska framgå i kallelsen till mötet. För ändring av stadgarnas § 4 (Ändamål) krävs bifall av minst 3/4 majoritet av de närvarande rösterna.
§ 20 Samstämmighet

I fråga som gäller föreningens förvaltning och i vilken samtliga föreningens medlemmar är eniga, får enskild avvikelse från dessa stadgar ske. Sådan samstämmighet ska dokumenteras och bevaras av styrelsen.