Kallelse Charity Ratings årsmöte

Styrelsen vill med denna kallelse välkomna dig som medlem till Charity Ratings ordinarie föreningsstämma.

Tid

Torsdagen den 16 juni 2015 kl: 17-19

Plats

Procuritas
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm

Dagordning

1. föreningsstämman öppnas av Mikael Ahlström, styrelseordförande
2. upprättande av närvarolista/fastställande av röstlängd
3. val av ordförande vid föreningsstämman
4. val av protokollförare
5. val av två justeringsmän
6. fråga om föreningsstämman sammankallats i behörig ordning
7. föredragning av styrelsens årsredovisning
8. föredragning av revisorernas berättelse
9. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår
10. beslut om utdelning av eventuellt överskott till allmännyttigt välgörande ändamål
11. beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verksamhetschefen
12. föredragning av budget och finansiering för innehavande verksamhetsår
13. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
14. val av revisor och revisorssuppleant för en period om två (2) år (utses således endast vart annat år om inte revisorn på egen begäran avgått dessförinnan)
15. val av valberedning bestående av ordförande och högst två ledamöter
16. fastställande om medlemsavgift
17. övriga ärenden som meddelats styrelsen i så god tid att de kunnat intas i kallelsen till föreningsstämman
18. stämmans avslutande

Välkomna,

Mikael Ahlström,
Styrelseordförande Charity Rating

Charity Ratings Årsredovisning 2015

O.s.a. senast onsdagen den 13 juni till:
Charity Rating
Gerda Larsson
Mäster Samuelsgatan 9
111 44 Stockholm
E-post: gerda.larsson@charityrating.org
Tel: +46 (0)737 17 05 73

Vänligen meddela då även eventuella allergier.

Fullmakt om du ej kan delta på mötet hittar du här.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg

Kommentera

Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>