Intryck från Fältet

Under januari månad genomförde Givarguiden en kort undersökning bland de organisationer som platsade på 2017 års Gröna Lista. 30 organisationer kontaktades, 27 svarade och 23 deltog, via telefon. Intervjuerna gav mycket varierande och spännande information, både om givarsäsongen inför årsslutet, men även kring flera andra områden som rör den dagliga verksamheten under resten av året. För oss handlade det om att lyssna in till hur organisationerna som var med i Givarguiden ser på det arbete som vi utför.

Som första punkt för Charity Rating och Givarguiden framgick att vår verksamhet ses som ett viktigt komplement till Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och Svensk Insamlingskontroll (SIK; ’90-konto’) och deras utvärderingar. En informant uttryckte att det är ”bra att bli granskade. Vi följer guidelines ändå, men ni har tydliga instruktioner.”

 

Värde

Framförallt framhölls att Givarguiden drar fram andra värden än de andra två aktörerna. Dessa värden beskrevs ibland som ’mjuka’, men också viktiga då de utgjorde en slags påminnelse att ha skrifter och redogörelser tillgängliga för givare och besökare till webbsidorna. Vissa ansåg även att Givarguiden tillför mer relevanta värden, ”inte samlar in passiv data”, för allmänheten och inte minst att de var lättare att ta till sig.

Transparens har blivit något av ett ’buzzword’ inom välgörenhetssektorn, och transparens utgör en av de tre kriterier som ingår i Givarguiden – de andra är Demokrati och Ekonomi – och formar initialerna ’DET’.  Om man får grönt på alla tre kriterier platsar man på Gröna Listan.

Som ett bevis på att man har fått ’DET’ d v s godkänt på alla tre kriterier, mottar organisationerna ett digitalt bevis som kan läggas upp på webbsidan.  50% av de utvalda organisationerna i undersökningen hade lagt upp beviset; 24% av de 71 organisationerna som godkändes hade lagt upp det vid tiden för intervjuerna. Flera påstod att beviset var en ”trygghetsstämpel för givarna”, och ”bra att använda i marknadsföringen.” Flera hade inte lagt upp det för det ”känns som ytterligare en granskning.” För andra var det ”självklart och generellt väldigt viktigt, det bidrar verkligen till verksamheten” medan några sa att ”vi har inte hört så många som efterfrågar beviset.” Några angav att de höll på att bygga om hemsidan och hade av den anledningen inte lagt upp beviset.

 

Synka rapportering

En flitigt återkommande kommentar var att det vore bra om FRII, 90-konto och Givarguiden kunde synka sina utvärderingar eftersom åtskillig tid går åt till att rapportera till olika instanser. Kommentarer om ”dubbel, trippelarbete” kom upp flera gånger, och att det här förfarandet är speciellt betungande för små organisationer.

Detta ligger som bakgrund till att strategiskt arbete är något som de flesta företag ägnar avsevärd tid åt, men liknande insatser i organisationer som drivs ideellt kanske ser annorlunda ut.  Tid och råd att ägna sig åt eftertänksamhet och planering var uppskattat och sett som nödvändigt för att tillgodose förändringar i och utveckling av kärnverksamheten. Flera kommentarer rörde möjligheten att lägga resurser, s k verksamhetskostnader, på att ta fram planer och andra dokument för att leda och guida aktiviteter på lång sikt med målsättningen att främja den egna hållbarheten.

I planering ingår också hur man samlar in pengar till verksamheten, vilket tenderar att ta upp mycket tid för organisationerna men som också genererar positiv energi.  Flera hade sett ett bra resultat inför årsslutet och såg sig arbeta vidare med en uppgående trend. Andra påpekade att de små organisationerna förlorade i konkurrensen mot de stora ’drakarna’, vars varumärke fler känner igen, och vilket i sin tur gjorde det lättare för allmänheten att välja dessa. ”Människor frågar sig ‘Vad ska jag göra? Jag väljer stabilt och stort.’ Jag skulle nog göra det med.” Många ger på impuls, ”Jag vill göra nåt!  Jag tar de där.  Jag orkar inte kolla,” vilket kan skifta medel bort från de små föreningarna som inte har starka varumärken. Godkänt av Givarguidens eller innehav av 90-konto, eller vad andra bedömningskriterier hade för betydelse för givaren i dessa beslut, kunde de flesta inte uttala sig om.

 

Medlem v. månadsgivning

Den traditionella, och även äldre, medlemsbasen som utgör en stadig inkomstkälla via medlemsavgifter har på senare tid ändrats, framförallt till förmån för månadsgivande. Generellt är man intresserad av att ha medlemmar men inte något som man aktivt jobbar på att öka.  Istället är crowdfunding-sajter, appar eller webbsidor, drivande krafter bakom ett ’snabbare’ och mer direkt givande. Den här typen av sajter tar ut en avgift eller har andra sätt att ta betalt, och erbjuder allmänheten ett enkelt sätt att bidra med pengar till något man bryr sig om.  Vi hörde varierande åsikter om dessa aktörer, och hur – och om –  den här marknaden regleras.

Många framförde önskemål om att Givarguidens granskning helst skulle utföras under en annan tidpunkt på året då den sammanfaller med semestertider.  Risken var då att man kunde missa deadlines för att skicka in efterfrågat material. Trots att man ansåg att ”processen är smärtfri”, var det viktigt att få flera påminnelser eftersom personal ibland var borta, jobbade deltid, eller ersattes med kort varsel.  Sammantaget ansåg de flesta tillfrågade att påminnelsen för Givarguiden var en bra påstötning.

 

Budskap och relevans

Vi fick flera förslag på hur sektorn skulle kunna öka sin relevans.  Främst såg man ”ökad kommunikationen med givarna, folkbildning, för vi vill informera allmänheten om vår sak” som en väg.  Andra såg att ”problematiken men också kännedomen (om sektorn) har ökat på senare år.” Svårigheterna definierades som att ”det tar ett tag att ’köpa’ en organisation och att få medelsvensson att våga lita på oss.  Vill bygga upp privatinsamlingen, och då är det bra med sociala medier.”  Flera ville satsa på en ”livlig dialog, engagemang, interaktion”, i konkurrens med att ”folk gör egna insamlingar” som inte arrangeras i de befintliga organisationernas regi. Vi hörde också att det är ”svårt att få ut vårt budskap, vi är små,” speciellt om man jobbar med en utsatt eller marginaliserad grupp: ”Ger man så ’använder’ man de stora.  De är oerhört starka och svåra att konkurrera med.”

Kommunikation och synlighet genomsyrade alla intervjuerna och förutsättningarna varierade i hur man kan nå ut med sitt budskap – kostnad för kampanjer och insamling vägdes mot att växa ’organiskt’.  En organisation tyckte att Givarguiden ”skulle använda (välgörenhets-) organisationerna (till) att lyfta fram sig själva, be oss (dvs organisationerna) att göra det på ett bättre sätt, organisationerna skulle göra det med stolthet. Ju mer kända ni blir desto bättre för oss.”

Charity Rating kommer att ta till sig den insamlade informationen och jobbar vidare med att höja relevansen och värdet av det arbete som vi utför, både för samhällsnyttan och den individuella givaren. Då Charity Rating är mån om att alla organisationer ska ha förutsättningar att delta, är demokratisering av utbud och synlighet klara riktmärken i det här arbetet.  Vi återkommer med mer inom kort!

 

 

 

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg